Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena