Priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje in ukinjanje obstoječih greznic oz. malih komunalnih čistilnih naprav

12. 2. 2015 61